Regulaminy archiwalne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sanplast działającego pod adresem: www.sanplast.pl zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Sanplast SA z siedzibą w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291835, Nr NIP 557-15-80-536, Nr REGON 092901556 („Sanplast”).
 3. Użytkownicy pragnący korzystać ze Sklepu  powinni spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się „Sanplast” tj. m.in. posiadać połączenie z siecią internet oraz zainstalowaną aktualną przeglądarkę  internetową np. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome lub inną porównywalną umożliwiającą odczytywanie treści. W niektórych przypadkach może być potrzebne darmowe oprogramowanie Adobe Reader oraz Adobe Flash Player do przeglądania zamieszczonych na stronie plików.
 4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie („towary” lub „towar” w liczbie pojedynczej) mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych („Klienci” lub „Klient” w liczbie pojedynczej).
 5. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu lub z pominięciem rejestracji. W razie składania zamówienia z pominięciem rejestracji Klient powinien podać dane umożliwiające wykonanie złożonego zamówienia. Podanie wskazanych powyżej danych jest warunkiem zawarcia umowy z Sanplast.
 6. W związku z rejestracją Klienci będący osobami fizycznymi  mogą zostać zobowiązani do podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Rejestracja użytkownika odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rejestracyjnej. Użytkownik, aby zarejestrować się w Sklepie zobowiązany jest wypełnić poprawnie wszystkie pola obowiązkowe. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu. W związku z rejestracją Klient:
  a) zobowiązany jest podać prawdziwe dane podczas rejestracji oraz podczas zmiany tych danych,
  b) może mieć tylko jedno konto,
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych przez Sanplast SA w celu realizacji zamówienia,
  d) wyraża zgodę na udostępnienie danych podmiotom świadczącym usługi kurierskie,  podmiotom pośredniczącym w dokonaniu płatności elektronicznej w celu realizacji zamówienia, a także podmiotom, których lista znajduje się pod adresem www.sanplast.pl/map/services. (podstawa art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  e) może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych przez Sanplast SA w celach marketingowych (podstawa art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
  d) przyjmuje do wiadomości, że podane dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
  e) ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych podanych podczas rejestracji, a także prawo żądania ich usunięcia.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez administratora strony internetowej, tj.  Sanplast SA, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000291835, NIP 557-15-80-536, REGON 092901556.
 9. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Klientowi przysługuje prawo do przeniesienia jego danych.
 10. Na odmowę dokonania czynności, o których mowa w pkt 9 powyżejKlientowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego.
 11. Dane osobowe na cele związane z realizacją zamówienia będą przechowywane przez Sanplast przez okres obowiązywania umowy, okres udzielonej przez Sanplast gwarancji i rękojmi na sprzedany towar oraz przez okres niezbędny dla celów podatkowo-księgowych. Dane osobowe przetwarzane na cele marketingowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody przez Klienta.
 12. Sanplast stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 13. Sanplastzapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 14. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sanplast wskazuje, że powierzy dane osobowe następującym podmiotom: Krajowy Integrator Płatności S.A. oraz Schenker sp. z o.o.Sanplast może powierzyć dane osobowe podmiotom, których lista znajduje się pod adresem www.sanplast.pl/map/services.
 15. Dokonując rejestracji na stronie  Sklepu  użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji umowy. Możliwość przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w szczególności możliwość przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną istnieje po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 16. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w sposób zgodny z udzieloną przez użytkownika zgodą oraz obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 17. W związku z korzystaniem ze Sklepu i strony internetowej www.sanplast.pl na komputerze użytkownika mogą zostać umieszczane tzw. pliki cookie. Pliki te są odczytywane przy kolejnych odwiedzinach strony internetowej i pozwalają usprawnić jej działanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane. Więcej informacji zawiera strona Polityka prywatności.
 18. Rejestracja  na stronie Sklepu jest nieodpłatna.
 19. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail zawierający wiadomość o potwierdzeniu zamówienia.
 20. Zakupione w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Towar jest dostarczany Klientowi w terminie 21 dni od złożenia zamówienia. Informacja o sposobie dostarczenia towaru oraz kosztach z tym związanych znajduje się w zakładce Warunki dostawy.
 21. Dopuszczalne i akceptowane są  wyłącznie następujące sposoby płatności:
   a) gotówką za pobraniem w momencie dostarczenia towaru,
   b) internetowy przelew bankowy za pośrednictwem serwisu transferuj.pl
 22. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów. Realizacja tego typu zamówień może następować na podstawie szczególnych warunków określonych przez Sanplast.
 23. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 24. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 25. Dokonanie w zakresie dozwolonym przepisami prawa, zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży nie ma wpływu na ceny i warunki sprzedaży towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 26. Sanplast nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane wyłącznie błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 27. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zasady reklamacji dla Klientów będących konsumentami znajdują się poniżej w pkt 34 – 41 Regulaminu.

  Postanowienia dodatkowe dotyczące Sprzedaży towarów w Sklepie na rzecz konsumentów.

  Ponadto, w przypadku, gdy Klient jest konsumentem tzn. osobą fizyczną dokonującą z Sanplast czynności prawnej (zakupu towaru w Sklepie) niezwiązanej bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta zastosowanie znajdą dodatkowo poniższe postanowienia punktów 28-41:
 28. Sanplast zapewnia, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową udzieli Klientowi informacji, o których mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r.  o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 29. Stosownie do art.17 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r.  o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia Sanplast jako sprzedawca dostarczy Klientowi w sposób jasny i widoczny informację o głównych cechach towaru, łącznej cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
 30. Stosownie do art.17 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 30 maja 2014r.  o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient w momencie składania zamówienia zostanie poproszony o wyraźne potwierdzenie, że wie o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W tym celu funkcja używana do złożenia zamówienia jest oznaczona dodatkowo w łatwo czytelny sposób słowami „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 31. Sanplast jako sprzedawca, stosownie do art.21 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Potwierdzenie zostanie przekazane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 32. Sanplast jako sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

  Prawo odstąpienia
 33. Stosownie do art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r.  o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zakupu towaru w Sklepie bez podawania przyczyny. Szczegółowa informacja o prawie odstąpienia, w tym o sposobie i terminie jego wykonania wraz ze wzorem formularza odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia  znajduje się w zakładce Prawo Odstąpienia.

  Reklamacje
 34. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient według swojego wyboru może złożyć reklamację wadliwego towaru albo na zasadach rękojmi albo na zasadach gwarancji. Składając reklamację Klient może (ale nie jest to obowiązkowe) skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji
 35. Sanplast jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem  2 lat od wydania towaru Klientowi.
 36. Klient składając reklamację w ramach rękojmi może według swego wyboru domagać się:
   a) usunięcia wady (naprawa towaru),
   b) wymiany towaru na wolny od wad,
   c) obniżenia ceny,
   d) odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
 37. W przypadku wadliwości towaru i zgłoszenia przez Klienta w ramach rękojmi żądania usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, Sprzedawca jest zobowiązany  usunąć wadę lub wymienić towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 38. W przypadku wadliwości towaru i złożeniu przez Klienta w ramach rękojmi oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może nie zgodzić się z żądaniem Klienta i zaproponować, że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany  towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 39. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady (naprawy) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady (naprawy), chyba, że  doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 40. Jeżeli towar został zamontowany, Klient może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Jednakże w przypadku żądania przez Klienta demontażu i ponownego zamontowania towaru, Klient jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego towaru. Klient może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny sprzedanego towaru.
 41. Jeżeli Sanplast jako sprzedawca nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta dotyczącego:
   a) wymiany towaru lub
   b) usunięcia wady (naprawy) albo
   c) obniżenia ceny wraz z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona,
  uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione. 

  Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 42. W przypadku sporu związanego z dokonanym przez Klienta zakupem towaru Klient – niezależnie od prawa do skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny – może skorzystać z innych sposobów rozwiązania sporu na etapie przedsądowym. W szczególności Klient może skorzystać z instytucji mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Mediację tę prowadzą pracownicy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej na wniosek Klienta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediator (pracownik wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej) w oparciu o zasadę bezstronności i w zasadzie bezkosztowo (ewentualne koszty w przypadku powołania rzeczoznawców)pomaga w rozwiązaniu sporu. Mediacja jest dobrowolna.
  Ponadto Klient może skorzystać z pomocy instytucji i organizacji zajmujących się prawami konsumenta takimi jak:
   a) powiatowy rzecznik konsumentów,
   b) Federacja Konsumentów,
   c) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  Dodatkowo Klient może skorzystać z pośrednictwa funkcjonującej w EU platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 43. Każdy użytkownik zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej Sklepu zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 44. Na stronie Sklepu zabrania się w szczególności:
   a) jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie strony oraz korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
   b) przekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących w rzeczywistości użytkowników oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
   c) jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych użytkowników,
   d) umieszczania oraz przekazywania za jej pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe lub naruszających dobra osobiste innych osób,
   e) jakichkolwiek działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji strony internetowej do rozsyłania oraz publikowania niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia samowolnej działalności handlowej, reklamowej lub promocyjnej,
   f) jakichkolwiek działań łamiących prawa innych podmiotów, w łamiących tym prawa autorskie.
 45. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Sanplast zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie najwcześniej po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej i nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 46. Naruszenie przez użytkownika Regulaminu uprawnia Sanplast do podjęcia przewidzianych prawem kroków, w szczególności: zawieszenia lub usunięcia konta takiego użytkownika albo zawiadomienia o naruszeniu uprawnionych służb i organów.

  Aktualna treść Regulamin jest dostępna pod adresem sanplast.pl/regulamin