Informacje dla Akcjonariuszy

„SANPLAST” SA  z siedzibą w Wymysłowicach nr KRS 0000291835, jako spółka przejmująca, ogłasza stosownie do art. 508 ksh, że połączyła się ze spółką SCANSANI sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim nr KRS 0000335580 jako spółką przejmowaną. Połączenie nastąpiło stosownie do art. 493 §2 ksh z dniem wpisania połączenia do rejestru przez Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS tj. z dniem 28.02.2022r.


„SANPLAST” SPÓŁKA AKCYJNA w Wymysłowicach. KRS 0000291835. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02 listopada 2007r.

SCANSANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mińsku Mazowieckim. KRS 0000335580. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2009r.

Zarządy :

1. „SANPLAST” SA  z siedzibą w Wymysłowicach, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000291835, wpis do KRS 02 listopada 2007r.

2. SCANSANI sp. z  o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000335580, wpis do KRS 25 sierpnia 2009r.

wspólnie ogłaszają plan połączenia Spółek uzgodniony  przez obydwa Zarządy.

Plan połączenia spółek kapitałowych

Plan niniejszy dotyczy połączenia „SANPLAST” SA   ze SCANSANI  sp. z  o.o.  polegającego na przeniesieniu całego majątku  SCANSANI sp. z  o.o.  na SANPLAST” SA .

Połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 514 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (ksh).

 

1. Plan połączenia.

 

1.1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek.

1.1.1.   Spółka przejmująca:

firma: „SANPLAST” SPÓŁKA  AKCYJNA 

typ: Spółka Akcyjna

siedziba:Wymysłowice; adres: Wymysłowice 1,88 – 320 Strzelno

Spółka akcyjna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem KRS 0000291835

1.1.2.   Spółka przejmowana:

firma: SCANSANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

siedziba: Mińsk Mazowiecki;  adres: ul. Szczecińska 16, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS  0000335580

 

1.2. Sposób połączenia.

„SANPLAST” SA   jest jedynym wspólnikiem Spółki SCANSANI sp. z

o.o. tzn. posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej.                                                                                

Połączenie w/w spółek polega zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh na przeniesieniu  całego majątku  SCANSANI sp. z  o.o.  na   „SANPLAST” SA .

Jednocześnie, w związku z faktem posiadania w dniu połączenia przez spółkę przejmującą wszystkich udziałów w spółce przejmowanej połączenie w/w spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego (art.514 §1 ksh)

 

1.3. W związku z art. 516 § 6 ksh stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej nie ustala się.

1.4. Zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej nie określa się – zgodnie z art. 516  § 6  ksh.  

1.5. Dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej nie określa się - zgodnie z art. 516 § 6  ksh.

1.6. Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

1.7. Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

 2. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 ksh do planu połączenia dołącza się :

1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej  o połączeniu spółek.

2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu spółek .

3) Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej  na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 01.10.2021r.

4) Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej  na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 01.10.2021r.

5) Oświadczenie zawierające informację  o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 ksh, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tj. na dzień 01.10.2021r.

6) Oświadczenie zawierające informację  o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 ksh, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tj. na dzień 01.10.2021r.

 

Ze względu na fakt, że w związku z połączeniem nie przewiduje się podwyższenia kapitału  i zmian w statucie spółki przejmującej  do niniejszego planu nie załącza się  propozycji zmian statutu, o których mowa  w art. 499 § 2  pkt 2 ksh.

Plan połączenia uzgodniono i podpisano w dniu 03 listopada 2021r.


Piąte Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą „SANPLAST” S.A. z siedzibą w Wymysłowicach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim z wymaganych pięciu.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Wymysłowice, 05.11.2020r.


Czwarte Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą „SANPLAST” S.A. z siedzibą w Wymysłowicach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Wymysłowice, 20.10.2020r.


Trzecie Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą „SANPLAST” S.A. z siedzibą w Wymysłowicach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Wymysłowice, 02.10.2020r.


Drugie Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą „SANPLAST” S.A. z siedzibą w Wymysłowicach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest drugim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Wymysłowice, 15.09.2020r.

Pierwsze Wezwanie  Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą „SANPLAST” S.A. z siedzibą w Wymysłowicach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Wymysłowice, 27.08.2020r.