Zasady reklamacji

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru kupionego od Sanplast SA w sklepie internetowym sanplast.pl  Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient według swojego wyboru może złożyć reklamację wadliwego towaru albo na zasadach rękojmi albo na zasadach gwarancji. Składając reklamację Klient może (ale nie jest to obowiązkowe) skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje na zasadach rękojmi tylko w przypadku zakupu od Sanplast SA

 1. Sanplast jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem  2 lat od wydania towaru Klientowi.
 2. Klient składając reklamację w ramach rękojmi może według swego wyboru domagać się:
  • usunięcia wady (naprawa towaru)
  • wymiany towaru na wolny od wad
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
 3. W przypadku wadliwości towaru i zgłoszenia przez Klienta w ramach rękojmi żądania usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, Sprzedawca jest zobowiązany  usunąć wadę lub wymienić towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. W przypadku wadliwości towaru i złożeniu przez Klienta w ramach rękojmi oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może nie zgodzić się z żądaniem Klienta i zaproponować, że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany  towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady (naprawy) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady (naprawy), chyba, że  doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Jeżeli towar został zamontowany, Klient może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Jednakże w przypadku żądania przez Klienta demontażu i ponownego zamontowania towaru, Klient jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego towaru. Klient może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny sprzedanego towaru.
 7. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do żądania Klienta dotyczącego:
  • wymiany towaru lub 
  • usunięcia wady (naprawy) albo
  • obniżenia ceny wraz z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona,
  uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione.