Zasady reklamacji

Reklamacje

W przypadku braku zgodności towaru z umową Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient według swojego wyboru może złożyć reklamację w oparciu o uprawnienia z tytułu braku zgodności towaru z umową przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta lub w oparciu o uprawnienia z tytułu udzielonej przez Sanplast jako producenta gwarancji. Składając reklamację Klient może (ale nie jest to obowiązkowe) skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje na zasadach odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w przypadku zakupu od Sanplast SA

 1. Sanplast jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności  towaru z umową istniejący w chwili  dostarczenia towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 2. Klient składając reklamację w ramach niezgodności towaru z umową  może żądać  jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Naprawa lub wymiana zostanie dokonana w rozsądnym czasie od chwili , w której sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a)     Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 3
  b)     Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 3
  c)      Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
  d)     Brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych w pkt 3
  e)     Z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Obniżona cena, o której mowa w pkt 4 musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 6. Sanplast jako sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w terminie tym sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację, uważa się, że uznał reklamację.