Projekty dofinansowane przez RPO WKP oraz w ramach POIS

Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” spółka akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji

Firma SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” spółka akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji

w ramach Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Dane podstawowe:

Beneficjent: „Sanplast” spółka akcyjna

Numer Projektu: POIS.01.06.01-00-0035/18

Całkowita wartość Projektu: 6 114 092,38 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 185 604,92 zł

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:
a) specjalny adres e-mail: [email protected]
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Opis projektu:

Zakres Projektu obejmuje uruchomienie elektrociepłowni kogeneracyjnej w zakładzie produkcyjnym firmy „Sanplast” S.A. dzięki zamontowaniu dwóch agregatów kogeneracyjnych zasilanych gazem. Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększenie zaopatrzenia firmy w energie elektryczną oraz cieplną pod kątem rozbudowy zakładu produkcyjnego, a także poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym substancji takich jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły oraz popioły.

Wzrost konkurencyjności firmy Sanplast S.A. poprzez wprowadzenie do oferty wanien z odlewów mineralnych

Informujemy, że firma Sanplast SA otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.975.000,00 zł, w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie to otrzymała na projekt pn. „Wzrost konkurencyjności  firmy Sanplast S.A. poprzez wprowadzenie do oferty wanien z odlewów mineralnych”.

Podpisanie umowy nastąpiło 27 czerwca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W związku z powyższym firma Sanplast S.A. ogłasza przetarg na zakup i montaż linii do produkcji wyrobów mineralnych wraz z systemem redukcji lotnych związków organicznych (LZO).

Termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2015 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: ceny wykonawcy-70%, okres udzielonej gwarancji-20%, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny-10%.

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż linii do produkcji wyrobów mineralnych >>

WAŻNE - Dotyczy zmiany terminu składania ofert do  projektu nr WND RPKP.05.02.02-04-063/14

Zmiana terminu składania ofert na zakup i montaż linii do produkcji wyrobów mineralnych >>

WAŻNE - Dotyczy zmiany terminu składania ofert do  projektu nr WND RPKP.05.02.02-04-063/14

Zmiana terminu składania ofert na zakup i montaż linii do produkcji wyrobów mineralnych >>


Modernizacja linii do produkcji wyrobów z akrylu oraz systemu grzewczo-wentylacyjnego hali produkcyjnej

Informujemy, że firma Sanplast SA otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.102.200,00 zł, w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie to otrzymała na projekt pn. „Modernizacja linii do produkcji wyrobów z akrylu oraz systemu grzewczo-wentylacyjnego hali produkcyjnej”. 
Podpisanie umowy nastąpiło 10 września 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Realizacja projektu została zakończona 31 października 2010 roku.

Zobacz ulotkę informacyjną


Poprawa efektywności firmy Sanplast S.A. poprzez zakup linii do automatycznego montażu i pakowania kabin prysznicowych

Informujemy, że firma Sanplast SA otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.950.000,00 zł, w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie to otrzymała na projekt pn. „Poprawa efektywności firmy Sanplast S.A. poprzez zakup linii do automatycznego montażu i pakowania kabin prysznicowych”. 
Podpisanie umowy nastąpiło 13 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Realizacja projektu została zakończona 30 kwietnia 2013 roku.

Zobacz ulotkę informacyjną

Dofinansowanie targów ISH

Informujemy, że firma Sanplast SA otrzymała dofinansowanie w kwocie 72.081,89 zł, w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie to otrzymała na projekt pn. „Udział jako wystawca na targach „ISH 2009”, Frankfurt nad Menem, Niemcy w terminie od 10.03.2009 do 14.03.2009r.”. Podpisanie umowy nastąpiło 26 lutego 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.